اضطراب و وسواس در خانواده هنگام شیوع کرونا

          این یک مقاله صوتی هفت دقیقه ایست در مورد اضطراب و افسردگی و پانیک در افرادی که سابقه بیماری دارند و اکنون بخاطر کرونا در خانه مانده اند ،در کنار عزیزان و فرزندانشان و خاموش کردن افکارشان برایشان سخت است.امید دارم با این متن کمی آرامش به آنها ببخشم.